top of page

Customer Testimonial: Kees in 't Veen


(Dutch translation below - Nederlandstalige tekst onderaan)


“We chose Qargo because of its adaptability and user friendliness.”

Kees int Veen’s journey with Qargo began with a ‘Like’ on a LinkedIn post. To explain, the Dutch liquid goods transportation specialist was struggling with its outdated TMS system, a bolt-on product it had been using since 2008.


Inevitably, as the logistics landscape evolved over the proceeding years, the system struggled to keep up with Kees in ‘t Veen’s demands. It meant the company was ready to make the leap to a new solution – and it’s why that ‘Like’ on a Qargo post caught the attention of Richard Stewart, Kees in ‘t Veen’s logistics project manager.


“At the time, we were looking to see what was available on the market,” says Richard. “And the ‘Like’ left by one of my connections on LinkedIn made me sit up, read the post and take notice of a company I’d never heard of before.”


Bucking trends


Richard’s initial curiosity led to a demonstration of Qargo in September last year, alongside demos from several other TMS providers: “However, none of them came anywhere close to Qargo,” recalls Richard.


For instance, many of the other systems took what Richard felt was a retroactive approach to order entry. “They still relied on the ‘Look at your email and type in your order information’ model,” says Richard. “However, Qargo has a PDF reader built into its Order Entry screen. This makes suggestions about what should go into what field. It means your order processing time is cut from five minutes to just two and a half.”


Such powerful functionality was underpinned by a cloud delivery model that removed the need for a dedicated server (and its related costs) while any updating could be delivered seamlessly. All this combined with a front-end that was optimised for user friendliness.


"Qargo’s order entry system is crazy fast.”

Growing confidence


While Qargo was clearly the most powerful, accessible solution for addressing Kees in ‘t Veen’s needs, there were still concerns. “Qargo is a very new company,” says Richard, “so there were doubts about whether it could meet our expectations.”


However, after several meetings with the Qargo team, Kees in ‘t Veen decided that the company had the right skill sets and knowledge so signed up, “and to date, Qargo has met our needs,” says Richard. “I suspect in two years time, any lingering doubts will have disappeared entirely.”


The reason for his quiet confidence is the ongoing experience of transitioning from the Kees in ‘t Veen’s old system to Qargo. “It’s clear they know what they’re doing,” says Richard. “And, if Qargo has any questions or doesn’t understand something, the team will ask us. They want to understand your specific business operations so they can deliver the right tailored solution for your operations.”


This approach also cuts both ways. Richard explains: “Because we now don’t need to have as many scenarios as we had before, we’re actually refining our own internal processes because of the new system, modernising them so they are more capable.”


“The transition period has taken us aback as we weren’t expecting things to be developed so quickly.”

Future planning


With the transition process now near completion, Richard’s thoughts have turned to the strategic benefits Qargo will unlock for Kees in ‘t Veen. “For instance, with our old TMS system, you couldn’t enter all forecasted costs, so you couldn’t have foresight on what you might be spending on future orders,” explains Richard. “However, with Qargo, I haven’t come across anything yet that I can’t put into the system.”


This offers genuine strategic value for Kees in ‘t Veen, enabling the management team to make better planning and strategic decisions about the company’s future: “For instance, where do we need to invest in our trucks?”, explains Richard. “Where do we need to invest in more? Or invest in a particular type of equipment? Qargo should help us make those decisions so we are always moving in the right direction.”


Customer first


Finally, the most important benefit for the management team is not for Kees in ‘t Veen itself – but its customers. Richard points out that there is no other TMS provider he knows of that can provide customers with live updates about where their in-transit orders are. “We have always been committed to delivering exceptional customer care,” says Richard. “And with Qargo, we can now take that commitment to a whole different level.”


Ultimately, Richard predicts that 2024 is going to be extremely challenging for the sector but with Qargo, he believes Kees in ‘t Veen can put itself the best possible position to navigate the road ahead, all while taking care of its most important asset – its customers.

“Our relationship with Qargo is not a typical client/provider one – but a genuine partnership, one that we’re going to use as a selling point to our customers.”

We’ll provide an update on Qargo’s launch at Kees in ‘t Veen in early 2024.“We hebben gekozen voor Qargo’s TMS vanwege de flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid”

De reis van Kees in 't Veen met Qargo begon met een 'Like' op een LinkedIn-bericht. Ter verduidelijking, de Nederlandse specialist in vloeibare goederentransport worstelde met zijn verouderde TMS, een product dat het sinds 2008 gebruikte.


Onvermijdelijk, naarmate het logistieke landschap evolueerde in de daaropvolgende jaren, had het systeem moeite om de eisen van Kees in 't Veen bij te houden. Dit betekende dat het bedrijf klaar was om de sprong te maken naar een nieuwe oplossing - en dat is de reden waarom die 'Like' op een Qargo-bericht de aandacht trok van Richard Stewart, de logistiek projectmanager van Kees in 't Veen.


"Destijds waren we op zoek om te zien wat er op de markt beschikbaar was", zegt Richard. "En de 'Like' van een van mijn connecties op LinkedIn deed mij opspringen en bewoog me te verdiepen in een bedrijf waar ik nog nooit van had gehoord."


Tegen de stroom in


De initiële nieuwsgierigheid van Richard leidde tot een demonstratie van Qargo in september vorig jaar tezamen met verschillende andere TMS leveranciers: “Maar geen van hen kwam ook maar in de buurt van Qargo”, herinnert Richard zich.


Veel van de andere systemen hanteerden bijvoorbeeld een reactieve benadering van orderinvoer; “Ze vertrouwden nog steeds op het model van 'Kijk naar je e-mail en typ je orderinformatie in'", zegt Richard. "Qargo heeft echter een PDF-lezer ingebouwd in het Order Entry-scherm. Dit doet suggesties over wat in welk veld moet worden ingevoerd. Hierdoor wordt de verwerkingstijd van uw bestelling teruggebracht van vijf minuten naar slechts twee en een half."


Deze krachtige functionaliteit werd ondersteund door een cloud-model dat de noodzaak van een server (en de bijbehorende kosten) elimineerde, terwijl updates naadloos konden worden geleverd. Dit alles gecombineerd met een front-end die geoptimaliseerd was voor gebruiksvriendelijkheid.

"Het orderinvoersysteem van Qargo is ontzettend snel.”

Groeiend vertrouwen


Hoewel Qargo duidelijk de krachtigste en toegankelijkste oplossing was voor de behoeften van Kees in 't Veen, waren er ook zorgen. “Qargo is een zeer nieuw bedrijf”, zegt Richard, “dus er waren twijfels of het aan onze verwachtingen kon voldoen.”


Na echter verschillende vergaderingen met het Qargo-team besloot Kees in 't Veen dat het bedrijf over de juiste vaardigheden en kennis beschikte en besloot om over te stappen, “en tot op heden heeft Qargo aan onze behoeften voldaan” vervolgd Richard. “Ik vermoed dat eventuele overgebleven twijfels over twee jaar volledig zullen zijn verdwenen.”


De reden voor zijn stille vertrouwen is de reeds opgedane ervaring van de overgang van het oude systeem van Kees in 't Veen naar Qargo. "Het is duidelijk dat ze weten wat ze doen," zegt Richard. "En als Qargo vragen heeft of iets niet begrijpt, zullen ze het ons vragen. Ze willen je specifieke bedrijfsactiviteiten begrijpen zodat ze de juiste oplossing voor je activiteiten kunnen leveren."


Het mes snijdt hier aan twee kanten. Richard legt uit: "Omdat we nu niet zoveel scenario's nodig hebben als voorheen, verfijnen we eigenlijk onze interne processen vanwege het nieuwe systeem, we moderniseren ze zodat ze capabeler zijn."

“De overgangsperiode heeft ons verrast, omdat we niet verwachtten dat dingen zo snel ontwikkeld zouden worden.”

Toekomstplannen


Nu het overgangsproces bijna is afgerond, zijn de gedachten van Richard verschoven naar de strategische voordelen die Qargo zal openen voor Kees in 't Veen. "Bijvoorbeeld, met ons oude TMS kon je geen kosten invoeren, dus kon je geen inzicht hebben in wat je zou kunnen uitgeven aan toekomstige orders", legt Richard uit. “Met Qargo ben ik echter nog niets tegengekomen dat ik niet in het systeem kan invoeren.”


Dit biedt tastbare strategische waarde voor Kees in 't Veen, waardoor Richard en zijn team betere planning en strategische beslissingen kan nemen over de toekomst van het bedrijf: "Bijvoorbeeld, waar moeten we investeren in onze vrachtwagens?", legt Richard uit. "Moeten we meer investeren? Of moeten we investeren in onderaannemers? Of investeren in een bepaald type apparatuur? Qargo zou ons moeten helpen die beslissingen te nemen, zodat we altijd de juiste kant op gaan."


Klant is koning


Ten slotte is het belangrijkste voordeel voor Richard en het managementteam niet voor Kees in 't Veen zelf - maar voor zijn klanten. Richard wijst erop dat er geen andere TMS-leverancier is die hij kent die klanten live updates kan bieden over waar hun in-transit bestellingen zich bevinden. "We zijn altijd toegewijd geweest aan het leveren van uitzonderlijke klantenservice," zegt Richard. "En met Qargo kunnen we die toewijding nu naar een heel ander niveau tillen."


Uiteindelijk voorspelt Richard dat 2024 extreem uitdagend zal zijn voor de sector, maar met Qargo gelooft hij dat Kees in 't Veen zich in de best mogelijke positie kan plaatsen om de weg vooruit te navigeren, terwijl het zorgt voor zijn belangrijkste bezit - zijn klanten.

“Onze samenwerking met Qargo is niet een typisch klant-leverancier relatie, maar een oprecht partnerschap, iets wat we gaan gebruiken als een verkoopargument naar onze klanten toe.”

We zullen een update geven over de lancering van Qargo bij Kees in 't Veen begin 2024.


Comments


bottom of page